ปัญหาแสดงไม่เต็มจอ Zimbra Web Client 8.x และ Google Chrome

Published On Monday, September 7th, 2015


เมื่อ Google Chrome ได้ออก version ใหม่ออกมาเมื่อวันที่ 2 September 2015 ก็ทำให้ Zimbra Web Client version 8.6, 8.5, 8.0 มีการแสดงผลหน้าจอไม่ถูกต้อง คือ แสดงผลไม่เต็มจอในส่วนของ mail preview ซึ่งปัญหานี้เกิดทุก OS ไม่ว่าจะเป็น Mac, Linux และ windows ดังภาพ

Screen cut off in Chrome and ZImbra Web Client

ขออภัยอย่างสูง บทความนี้สงวนสิทธิการเข้าใช้งานเฉพาะลูกค้าเท่านั้น!!