How to fixes ZImbra Desktop can not start after windows updates

Published On Tuesday, May 27th, 2014


Zimbra Desktopผู้ใช้งาน Zimbra Desktop บางท่านอาจจะประสบปัญหาไม่สามารถเปิด Zimbra Desktop ได้หลังจากทำการ update windows และปัญหานี้ไม่สามารถแก้ไขด้วยการ reinstall Zimbra Desktop ได้

Can not access zimbra desktop server

Failed to start ZD service

วิธีแก้ไขปัญหา Zimbra Desktop เปิดใช้งานไม่ได้หลังจากทำการ update windows

ขออภัยอย่างสูง บทความนี้สงวนสิทธิการเข้าใช้งานเฉพาะลูกค้าเท่านั้น!!