How to calculate storage size for Zimbra mail server

Published On Sunday, September 9th, 2012


Zimbra-mail-serverการวางแผนเรื่องขนาดของเนื้อที่ที่ใช้งานเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้เรื่องอื่นๆ เพราะถ้าหากไม่มีการวางแผนเรื่องเนื้อที่ทั้งหมดที่จะต้องใช้แล้ว อาจเกิดปัญหาเรื่องเนื้อที่ไม่เพียงพอแต่การใช้งานได้ ดังนั้นในบทความนี้จะมาพูดถึงวิธีการคำนวนขนาดเนื้อที่ทั้งหมดที่ระบบต้องการ เพื่อให้อนาคตไม่ต้องวุ่นวายเรื่องการขยายเนื้อที่อีกด้วย

ตัวอย่างการคำนวนพื้นที่การใช้งาน
สมมติว่าผู้ใช้งานในระบบทั้งหมดจำนวน 200 คน และแต่ละคนมี Quota ขนาด 500MB

  • ขนาดข้อมูล Mailbox ของผู้ใช้งานทั้งหมด 500 MB x 200 = 100GB
  • ขนาดข้อมูลของ Database (MySQL) = 5% ของขนาดข้อมูล Mailbox = 5GB
  • โปรแกรม zimbra ประมาณ 10GB
  • Log ต่างๆประมาณ 20GB
  • Zimbra indexes ประมาณ 25% ของขนาดข้อมูล Mailbox = 25GB

รวมเนื้อที่มากที่สุดที่จะถูกใช้งาน = 160GB

** ถ้าหากต้องการ backup ข้อมูลที่เครื่องเดียวกัน จำเป็นต้องเหลือเนื้อที่อีกประมาณ 2 เท่าของเนื้อที่มากที่สุดที่จะถูกใช้งาน = 320GB