How to share your email folders in Zimbra mail server

Published On Monday, August 27th, 2012


Zimbra mail มี function ที่อนุญาติให้เจ้าของ email สามารถแชร์ email folder ให้กับผู้ใช้งานตนอื่นๆได้ โดยผู้ที่ใช้งานร่วมมีสิทธิอ่านอย่างเดียวหรือสามารถจัดการ email ข้างใน folder ที่แชร์ได้ตามแต่เจ้าของ folder กำหนด ซึ่งเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี

วิธีการแชร์ email folder นี้รองรับเฉพาะZzimbra webmail หรือ Zimbra desktop เท่านั้น ดังนั้นหากผู้ใช้งานใช้โปรแกรมอื่นๆในการรับส่ง email จะไม่สามารถใช้งาน funtion นี้ได้

วิธีการแชร์ email folderให้สามารถใช้งานร่วมกันได้มีวิธีการตั้งค่าดังนี้

  1. สร้าง folder ขึ้นมาใหม่โดยคลิกที่รูป folder หรือถ้าหากมีแล้วข้ามไปขั้นตอนที่ 3.
    create-new-email-folder-on-zimbra-webmail
  2. ตั้งชื่อ folder และกำหนดว่า folder ที่สร้างใหม่จะอยู่ตรงส่วนไหน (ตรง Select where to place the new folder) โดยให้คลิก folder ที่ต้องการให้เป็น parent foldername-and-where-insert-to-on-create-new-folder-process
  3. เมื่อสร้าง folder เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกขวาที่ folder แล้วเลือก Share Foldershare-folder-for-zimbra-webmail
  4. กำหนดค่าต่างๆว่าต้องให้ใครดูได้บ้าง และกำหนดสิทธิการใช้งานของ user ที่ระบุ จากนั้นกด OKshare-properties-on-zimbra-webmail
  5. เมื่อกด OK แล้ว ผู้ที่ได้รับแชร์ฝั่งตรงข้ามจะได้รับ email แจ้งบอก และให้กด “Accept Share” เพื่อรับข้อมูลการแชร์share-comfirmation-for-zimbra-webmail-sharing
  6. จากนั้นจะขึ้นหน้าต่าง Accept Share ให้เรากำหนดชื่อ folder ใหม่ (หรือไม่กำหนดก็ได้) และสีของ folder และกด OKaccept-sharing-on-zimbra-webmail
  7. หลังจากเสร็จขั้นตอนด้านบนผู้รับแชร์ก็จะเห็น Folder ทีได้แชร์ให้share-email-folder