Posts Tagged ‘Calendar Sharing’


การใช้งานปฏิทินร่วมกัน (Share calendar) บนระบบ Zimbra mail server

Zimbra mail server อนุญาติให้ผู้ใช้งานสามารถแชร์ปฏิทิน (Share calendar) กับผู้ใช้งานท่านอื่นๆ ได้ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงานเป็นทีม หรือสามารถให้พนักงานตรวจสอบเวลาว่างของผู้บริหารหรือหัวหน้าของตนได้เองโดยไม่ต้องผ่านเลขา นอกจากจะสามารถดูปฏิทินได้แล้วยังสามารถแก้ไขและอัพเดทข้อมูลต่างๆในปฏิทินได้โดยตรงเพียงแค่ผู้ใช้งานผู้นั้นมีสิทธการแก้ไขปฏิทินดังกล่าว วิธีการใช้งานปฏิทินร่วมกันของระบบ Zimbra mail server (Share calendar) สามารถทำได้ดังนี้ ที่หน้า webmail หรือ Zimbra desktop ให้เลือก ปฏิทิน (Calendar) จากนั้นให้คลิกขวาที่ ชื่อผู้ใช้งาน (user) -> New calendar ดังภาพ เมื่อคลิกร้างปฏิทินใหม่แล้วระบบจะให้ใส่ชื่อและเลือกสีของปฏิทิน จากนั้นคลิกขวาที่ปฏิทินที่สร้างขึ้นมาและเลือก Share calendar เลือกวิธีการแชร์ ตัวอย่างปฏิทินที่ดูผ่าน web browser คำค้นยอดนิยม: ปฏิทิน