Posts Tagged ‘Certificate’


How to create self-signed certificate for Zimbra mail server

Zimbra Collaboration Suite (ZCS) หรือ Zimbra mail server มีการใช้ Certificate เพื่อความปลอดภัยในการทำงานและการสื่อสาร ถ้าหาก Certificate หมดอายุลงไป จะทำให้ Zimbra ไม่สามารถทำงานได้ ดังนั้นทางแก้ไขจึงจำเป็นต้องสร้าง Certificate ขึ้นมาใหม่ โดยวิธีการสร้าง certificate ให้กับ Zimbra Collaboration Suite (ZCS) สามารถทำได้ดังนี้ ขออภัยอย่างสูง บทความนี้สงวนสิทธิการเข้าใช้งานเฉพาะลูกค้าเท่านั้น!!