Posts Tagged ‘Dialy report’


How to change the recipient of the “daily report”

โดย default แล้ว ZIMBRA จะทำการส่ง email daily report ของระบบไปยัง email admin@yourdomain.com แต่ถ้าหากต้องการแก้ไขให้ ZIMBRA ทำการส่ง daily report ของระบบไปยัง email อื่นแทน สามารถทำได้ดังนี้ รันคำสั่ง

โดยที่ newemail@yourdomain.com คือ email ใหม่ที่ต้องการให้ ZIMBRA ส่งหา ถ้าหากต้องการตรวจสอบดูว่าตอนนี้ได้ตั้งค่าให้ส่ง daily report ของระบบไปยัง email ไปยัง email อะไรก็สามารถใช้คำสั่ง