Posts Tagged ‘Mailbox usage’


How to check mailbox usage of all accounts in Zimbra mail server

Script สำหรับการตรวจสอบการใช้งาน disk บนระบบ Zimbra mail server ซึ่ง script check mailbox usage นี้จะสามารถรายงานจำนวนเนื้อที่ที่แต่ละ user ใช้งานรวมถึงบอกจำนวน Quota ที่ได้ assign ไว้ และสถานะของแต่ละ user อีกด้วย ซึ่งตัวอย่างผลลัพธ์การทำงานสามารถแสดงได้ดังตัวอย่างด้านล่าง

ขออภัยอย่างสูง บทความนี้สงวนสิทธิการเข้าใช้งานเฉพาะลูกค้าเท่านั้น!!