Posts Tagged ‘Password’


How to check MySQL password on Zimbra server

Zimbra ใช้ MySQL database ในการเก็บข้อมูลที่ใช้ในการทำงาน ซึ่งโดยปกติแล้วถ้าหากเข้าใช้งาน mysql ด้วย login เป็น zimbra แล้วไม่จำเป็นต้องใส่ password ในการเข้าใช้งาน MySQL แต่ถ้าหากมีต้องการใช้งาน MySQL บน root user หรือเพื่อทำการ backup database ด้วยโปรแกรมต่างๆและจำเป็นต้องใช้ password เพื่อเข้าใช้งาน ก็สามารถตรวจสอบ MySQL password ของ root และ zimbra user ได้ด้วยการรันคำสั่งดังนี้ ขออภัยอย่างสูง บทความนี้สงวนสิทธิการเข้าใช้งานเฉพาะลูกค้าเท่านั้น!!