Posts Tagged ‘Restore’


How to backup and restore zimbra’s users

การ backup และ restore user สำหรับ Zimbra mail server ในบทความนี้สามารถทำได้ทั้ง open source edition และ network edition แต่ไม่สามารถใช้สำหรับการ upgrade version ได้ ขออภัยอย่างสูง บทความนี้สงวนสิทธิการเข้าใช้งานเฉพาะลูกค้าเท่านั้น!!