Posts Tagged ‘Stop’


How to check status, start and stop on Zimbra service

วิธีการตรวจสอบสถานะการทำงานของ Zimbra สามารถใช้คำสั่ง zmcontrol ในการตรวจสอบได้ นอกจากนนี้ zmcontrol ยังสามารถสั่ง start และ stop ระบบ zimbra ได้อีกด้วย การเข้าใช้งานจำเป็นต้อง login เป็น user zimbra ก่อน โดยรันคำสั่งด้านล่างนี้

การตรวจสอบสถานะการทำงานของระบบ Zimbra คำสั่ง:

ตัวอย่าง: ขออภัยอย่างสูง บทความนี้สงวนสิทธิการเข้าใช้งานเฉพาะลูกค้าเท่านั้น!!