Posts Tagged ‘troubleshooting’


Guide for fix incoming mail from outside problems

ถ้าหากประสบปัญหาการรับ email จากภายนอก ซึ่งเป็นสิ่งที่ยุ่งยากมากในการตรวจสอบว่า email ที่ได้ส่งมายัง Mail server เรานี้อยู่ที่ไหน สิ่งแรกที่ะต้องตรวจสอบคือ log ของระบบ Mail server ซึ่งจะบอกได้ว่าตอนนี้ email ที่ส่งมาจากข้างนอกได้เข้ามายังระบบหรือยัง โดยให้เราตรวจสอบไฟล์ /var/log/zimbra.log โดยใช้คำสั่ง ขออภัยอย่างสูง บทความนี้สงวนสิทธิการเข้าใช้งานเฉพาะลูกค้าเท่านั้น!!