Posts Tagged ‘Zimbra version’


How to check Zimbra version

การตรวจสอบ Zimbra version สามารถทำได้หลากหลายวิธีด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นตรวจสอบผ่านหน้า web browser หรือผ่านคำสั่ง หรือผ่านไฟล์ที่เก็ยประวัติการติดตั้ง ซึ่งผมได้รวบรวมเอาวิธีการตรวจสอบ Zimbra version ในแบบต่างๆที่กล่าวมา เพื่อให้ผู้แลระบบสามารถตรวจสอบ Zimbra version ที่ดูแลอยู่ได้ วิธีการตรวจสอบ Zimbra version ขออภัยอย่างสูง บทความนี้สงวนสิทธิการเข้าใช้งานเฉพาะลูกค้าเท่านั้น!!