Zimbra JVM issue with OpenVZ

Published On Sunday, July 8th, 2012


ถ้าหากใช้ Zimbra บน OpenVZ อาจเกิดปัญหา start zimbra service ไม่ขึ้น ลักษณะคล้าย error ด้านล่าง

ปัญหานี้โดยส่วนใหญ่แล้วเกิดจากเราได้ assign จำนวน memory ไม่พอต่อการใช้งาน วิธีแก้ไขคือเพิ่ม memory ให้กับ container นั้นๆ จนกว่าจะสามารถใช้งานได้

ให้รันคำสั่งด้านล่างเพื่อเพิ่ม memory ให้กับ container ดังนี้

ขออภัยอย่างสูง บทความนี้สงวนสิทธิการเข้าใช้งานเฉพาะลูกค้าเท่านั้น!!