ปัญหาแสดงไม่เต็มจอ Zimbra Web Client 8.x และ Google Chrome

Published On Monday, September 7th, 2015


เมื่อ Google Chrome ได้ออก version ใหม่ออกมาเมื่อวันที่ 2 September 2015 ก็ทำให้ Zimbra Web Client version 8.6, 8.5, 8.0 มีการแสดงผลหน้าจอไม่ถูกต้อง คือ แสดงผลไม่เต็มจอในส่วนของ mail preview ซึ่งปัญหานี้เกิดทุก OS ไม่ว่าจะเป็น Mac, Linux และ windows ดังภาพ

Screen cut off in Chrome and ZImbra Web Client

การแก้ไขแบบ Work around (Manual)

 1. ทำการแก้ไขไฟล์
  /opt/zimbra/jetty-distribution-7.6.12.v20130726/webapps/zimbra/skins/_base/base2/skin.css
  /opt/zimbra/jetty-distribution-7.6.12.v20130726/webapps/zimbra/skins/_base/base3/skin.css

  โดยให้ search หา class ด้านล่างและตรวจสอบว่าตรงกันหรือไม่ ถ้าหากตรงกันก็ข้ามไป step ต่อไปได้เลย แต่ถ้าไม่ตรงให้แก้ไขให้ตรงกันก่อน


  #skin_td_sidebar_ad { width:@SidebarAdWidth@; }
  #skin_container_sidebar_ad { @AdStyle@ width:@SidebarAdWidth@; }

 2. ค้นหา class ชื่อ skin_td_main ตามตัวอย่าง
  #skin_td_main { width:auto; height:100%; }
  ให้ทำการแก้ไขให้เหมือนด้านล่าง
  #skin_td_main > TABLE {
  table-layout: fixed;
  }
 3. หลังจากแก้ไขเสร็จทำการ restart mailbox service ด้วยคำสั่ง
  zmmailboxdctl restart

การแก้ไขแบบ Work around (Script auto)

 1. ทำการ download script ด้วยคำสั่ง
  wget https://raw.githubusercontent.com/jorgedlcruz/Zimbra/master/Zimbra%20Google%20Chrome%2045%20Fix/zimbra-chrome45-fix.sh
 2. แก้ไข permission ให้สามารถ execute ได้ด้วยคำสั่ง
  chmod +x zimbra-chrome45-fix.sh
 3. รัน script
  sh zimbra-chrome45-fix.sh
 4. restart mailbox service ด้วยคำสั่ง
  zmmailboxdctl restart

Ref: Zimbra Wiki