Archive for the ‘Administration’ Category


How to find delivery performance of Zimbra Mail Server

การตรวจสอบประสิทธิภาพการรับและส่ง email ของระบบ zimbra mail สามารถทำได้ด้วยการตรวจสอบ log การรับส่ง email ของระบบ ซึ่งสามารถทำให้เราสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบและทราบว่าระบบใช้เวลาในส่วนใดมากเป็นพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการตรวจสอบสามารถทำได้ดังนี้


Critical Security: Patch for OpenSSL Heartbleed Vulnerability

สืบเนื่องจาก OpenSSL Heartbleed bug (CVE-2014-0160) ซึ่งเป็น bug ที่ทำให้ attacker ส่ง heartbeat message ที่ไม่สมบูรณ์ไปยังเป้าหมายและเครื่องเป้าหมายจะทำการส่งข้อมูลที่เก็บอยู่ใน memory กลับไป โดยการโจมตีแต่ละครั้งจะสามารถดึงข้อมูลมาได้ 64 kilobytes แต่ถ้าหาก attacker ทำการโจมตีเรื่อยๆก็จะสามารถได้ข้อมูลที่ต้องการได้ครบถ้วน เช่น ข้อมูล email ที่ได้มีการรับส่งระหว่าง client และ server แต่ถ้าหากโชคร้าย attacker ได้ข้อมูลพวก private keys ไปจะทำให้ attacker สามารถดักอ่านข้อมูลการสื่อสารระหว่าง server (ที่ถูกขโมย private encryption) กับ client ได้ Zimbra Collaboration Server 8 ได้รับผลกระทบจาก OpenSSL Heartbleed bug เช่นกัน เนื่องจากว่าได้ใช้งาน OpenSSL […]


List of default ports used by Zimbra Mail Server

รายละเอียด network port ที่ Zimbra mail server ใช้งาน ซึ่งสามารถแบ่งแยกออกได้เป็น 2 ส่วน คือ 1. External Access – เป็น Port ที่ถูกเรียกใช้งานจาก Client หรือ service อื่นๆ จากภายนอกระบบ Zimbra เอง ซึ่ง Port ด้านล่างนี้จำเป็นต้องเปิด firewall เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น Port Service 25 [mta] – incoming mail to postfix 80 http [mailbox] – web mail client 110 pop3 [mailbox] 143 imap [mailbox] 443 […]


How to fix error Table upgrade required. Please do “REPAIR TABLE” (2045019)

ถ้าหากคุณได้ทำการ upgrade Zimbra Collaboration Server (ZCS) ไปยัง version 7 แล้วพบ error ตามด้านล่าง Table upgrade required. Please do “REPAIR TABLE” (2045019) ซึ่งมาจากคำสั่ง mysqlcheck ดังตัวอย่าง


How to change default OS MTA to the ZCS Postfix

ปรกติแล้วการส่ง email บน system ของ Zimbra server จะใช้ system MTA ของระบบเอง ถ้าหากต้องการให้ส่ง system mail โดยใช้ Zimbra mailer แทน default OS MTA สามารถทำได้ดังนี้ Backup default OS MTA [root@EzyMail ~]# mv /usr/sbin/sendmail /usr/sbin/sendmail.orig Backup mailq [root@EzyMail ~]# mv /usr/bin/mailq /usr/bin/mailq.orig ทำ link ให้ระบบใช้ sendmail ของ Zimbra MTA [root@EzyMail ~]# ln -s /opt/zimbra/postfix/sbin/sendmail /usr/sbin ทำ link ให้ระบบใช้ […]


How to disable Zimbra’s duplicate email detection

Zimbra มีระบบตรวจสอบจดหมายซ้ำ (Duplicate message) เพื่อป้องกันการได้รับ email ที่มีเนื้อหาเดียวกันหลายฉบับ ซึ่งโดย default แล้วจะมีการเปิดใช้งานการตรวจสอบจดหมายซ้ำอยู่แล้ว แต่ถ้าหากต้องการปิดการใช้งานการตรวจสอบจดหมายซ้ำ สามารถทำได้ในระดับ Server (ทั้งหมด) หรือ ระดับ Account ซึ่งวิธีการตั้งค่าสามารถทำได้ตามวิธีด้านล่างนี้ การปิด Duplicate message check ทั้งระบบ วิธีปิดการตรวจสอบ duplicate message ของทุก user บน Zimbra mail [root@ezymailhosting ~]# su – zimbra [zimbra@ezymailhosting ~]$ zmprov mcf zimbraMessageIdDedupeCacheSize 0 [zimbra@ezymailhosting ~]$ zmmailboxdctl restart วิธีตรวจสอบ [root@ezymailhosting ~]# su – zimbra [zimbra@ezymailhosting ~]$ […]


How to install SendmailAnalyzer on Zimbra mail

SendmailAnalyzer เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ log โปรแกรมหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบภาพรวมการรับส่ง email ของระบบ mail ในรูปแบบกราฟและ report โดยสามารถแสดงผลได้ในรูปแบบ รายชั่วโมง รายวัน รายเดือน และรายปี นอกจากนี้ report ของ SendmailAnalyzer ยังสามารถใช้งานร่วมกับ SpamAssassin, MailScanner, Clamav, Amavis, RBL check, J-ChkMail และอื่นๆ ตัวอย่าง report ของ SendmailAnalyzer ปริมาณการรับส่ง email รายชั่วโมง ปริมาณการรับส่ง email รายวัน ปริมาณการรับส่ง email รายเดือน ปริมาณการรับส่ง email รายปี สถานะการรับส่ง email แยกเป็น รายวัน เดือน และ ปี Top 25 Spammers Domain […]


How to fix SMTP authen fail with error “curl_easy_perform: error(56)”

เมื่อไม่สามารถใช้งาน SMTP authenication บน Zimbra กับทุก user และทุกโปรแกรม และทำการตรวจสอบ error log ที่ไฟล์ /var/log/zimbra.log ได้พบ error ที่มีลักษณะดังนี้ Jul 28 16:34:05 server saslauthd[33294]: authentication against url ‘ https://s1.ezymailhosting.com:7071/service/admin/soap’ caused error ‘curl_easy_perform: error(56): Received HTTP code 403 from proxy after CONNECT’ สาเหตุของปัญหา ระบบ Zimbra ไม่สามารถใช้ SMTP authenication กับทุก user และทุกโปรแกรม เกิดจากมีการกำหนดค่า proxy ไว้ในระดับ OS จึงทำให้ระบบไม่สามารถเชื่อมต่อไปยัง mailboxd service ที่ […]


How to install CentOS 6 for Zimbra Mail Server

Zimbra รองรับการทำงานร่วมกับ Linux distribution อยู่ไม่กี่เจ้า และหนึ่งในนั้นที่ Zimbra รองรับการทำงานคือ CentOS 6 ซึ่งเป็น Linux ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และในบทความนี้จะนำเสนอวิธีการติดตั้ง CentOS 6 เพื่อนำไปใช้งานร่วมกับ Zimbra ได้อย่างราบรื่น ซึ่งขั้นตอนการติดตั้งมีดังนี้ ขั้นตอนการติดตั้ง CentOS 6 สำหรับ Zimbra Mail Server เมื่อเปิดเครื่องและใส่แผ่นติดตั้ง CentOS 6 จะพบกับหน้าติดตั้ง Welcome to CentOS ให้เราเลือกที่ Install or upgrade an existing system เมื่อระบบติดตั้งโหลดข้อมูลมาได้ระยะหนึ่งจะให้ทดสอบ media ที่ใช้ในการติดตั้ง ให้ตอบ Skip เมื่อ Skip การตรวจสอบแล้วจะพบกับหน้าติดตั้งแบบ GUI ให้คลิก Next เลือกภาษาที่ใช้ในการติดตั้งเลือก English […]