How to set Out of Office auto-reply message in Zimbra Webmail

Published On Monday, October 22nd, 2012


out-of-officeZimbra Webmail มีฟีเจอร์ “Out of Office” ที่ให้การสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ ผ่านทางอีเมลไม่ขาดตอน ซึ่งจะทำให้ผู้ติดต่อทราบว่าไม่สะดวกที่จะตอบ email ได้ทันที อาจเนื่องมาจากการลาพักร้อน หรือไปสัมมนา เป็นต้น

การตั้งค่าใน Zimbra Webmail สามารถระบุวันที่และเวลาที่จะให้ระบบ “Out of Office” เริ่มทำงานและสิ้นสุดได้ และยังสามารถตั้งค่าปฏิทินของเราให้มีสถานะ busy ตลอดช่วงเวลาที่ได้ตั้งค่า “Out of Office” ได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ติดต่อท่านอื่นๆ สามารถเลือกเวลานัดได้สะดวกยิ่งขึ้น

วิธีการตั้งค่า “Out of Office” หรือ “Auto-reply” บน Zimbra Webmail

  1. เลือกที่ Preferences
  2. เลือก Out of Office ตรงกรอบเมนูด้านซ้ายมือ
  3. ให้เลือก “Send auto-reply message” และใส่ข้อความตอบกลับที่ช่อง “Auto-Reply Message:”
  4. กำหนดวันเวลาที่จะให้ Out of Office ทำงาน โดยเลือกที่ “Send auto-replies during the following time period”
  5. ระบุวันและเวลาที่ Out of Office เริ่มทำงาน และวันและเวลาที่สิ้นการทำงาน ถ้าหากต้องการให้แสดงในปฏิทินว่าไม่ว่างด้วยให้เลือกที่ Show Free/busy as Out of Office
  6. Save

Zimbra out of office feature