Posts Tagged ‘64-bit’


Zimbra users migration from 32-bit to 64-bit server

การ Migrate ข้อมูล user จาก Zimbra 32-bit ไปยัง 64-bit มีขั้นตอนการทำที่คล้ายกับการ backup และ restore ข้อมูล user ในระบบ zimbra ทั่วไป สำหรับขั้นตอนการย้ายข้อมูล user จาก 32-bit ไปที่เครื่อง 64-bit ที่รันระบบ Zimbra สามารถทำตามขั้นตอนด้านล่างได้ ดังนี้ การย้ายข้อมูล user จาก 32-bit ไปที่เครื่อง 64-bit