Posts Tagged ‘Zimbra version’


How to check Zimbra version

การตรวจสอบ Zimbra version สามารถทำได้หลากหลายวิธีด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นตรวจสอบผ่านหน้า web browser หรือผ่านคำสั่ง หรือผ่านไฟล์ที่เก็ยประวัติการติดตั้ง ซึ่งผมได้รวบรวมเอาวิธีการตรวจสอบ Zimbra version ในแบบต่างๆที่กล่าวมา เพื่อให้ผู้แลระบบสามารถตรวจสอบ Zimbra version ที่ดูแลอยู่ได้ วิธีการตรวจสอบ Zimbra version